Membership

Згідно зі Статутом Товариства, членами Товариства можуть бути громадяни України та іноземних держав, які здійснюють науково-дослідну, педагогічну або практичну роботу в галузі географії або суміжних з нею наук, краєзнавства й охорони довкілля, студенти географічних та інших факультетів закладів вищої освіти, учні, які беруть активну участь у науковій роботі, експедиціях, розповсюдженні географічних знань і досягли віку 14 років

 • брати участь з правом ухвального голосу у загальних зборах відділу Товариства, в якому перебувають на обліку
 • обирати і бути обраним до будь-якого органу Товариства
 • брати участь у роботі наукових з’їздів, конференцій, семінарів, в експедиціях, наукових дослідженнях, які здійснюються Товариством, діяльності утворених Товариством юридичних осіб
 • у встановленому порядку користуватися бібліотеками, архівами, лабораторіями Товариства
 • друкувати наукові та науково-популярні праці у виданнях Товариства
 • звертатися до керівних органів Товариства з пропозиціями та зауваженнями, за допомогою у здійсненні географічних досліджень, підвищенні наукової кваліфікації, одержанні консультацій з питань, що належать до компетенції Товариства, у впровадженні результатів наукових досліджень, винаходів та раціоналізаторських пропозицій
 • брати участь у відповідних заходах Товариства, сприяти зміцненню авторитету та розвитку Товариства
 • широко пропагувати цілі та завдання Товариства, сприяти залученню до його лав нових членів
 • своєчасно сплачувати членські внески

У разі порушення Статуту Товариства, вчинення дій, що компрометують Товариство, а також несплати членських внесків без поважних причин протягом двох років член Товариства може бути виключений з його лав.

здійснюється вченою радою відділу (відділення) Товариства на основі письмової заяви за рекомендаціями двох членів Товариства або секцій чи комісій Товариства.

Для вступу до Товариства до президії вченої ради відповідного відділу (відділення) Товариства подається особиста заява, у якій засвідчується бажання стати членом Товариства, підтверджується ознайомлення зі Статутом Товариства та готовність дотримуватись його положень.

До заяви про вступ до Товариства додаються:

 • рекомендації двох членів Товариства або секцій чи комісій Товариства
 • заповнена анкета члена Товариства в форматі Word з особистим підписом (завантажити шаблон анкети)
 • згода на обробку персональних даних (завантажити форму)
 • фотокартка в електронному вигляді (файл з назвою, що містить прізвище та ініціали заявника) у форматі *.jpg чи *.tif з роздільною здатністю не менш як 150 dpi для оформлення членського квитка

До заяви заявником можуть надаватись також додаткові документи, відомості про наукову, іншу професійну, а також громадську діяльність, що підтверджують здобутки заявника та підстави для його прийняття до лав Товариства.

Заява та документи до неї можуть подаватись особисто або надсилатись поштовим відправленням чи електронною поштою на адресу відділу (відділення) Товариства чи головного офісу Товариства.

Встановлюється з’їздом Товариства.

Від сплати вступних та членських внесків згідно Статуту Товариства звільняються інваліди I та II груп.

ХІІ-м з’їздом Товариства (2016) встановлено такий розмір внесків:

 • вступний внесок:
 • 50 грн. – для студентів
 • 200 грн. – для інших осіб
 • членський внесок:
 • 200 грн. – для докторів наук та професорів
 • 150 грн. – для кандидатів наук, докторів філософії, доцентів, старших наукових співробітників
 • 100 грн. – для інших працівників освітніх закладів, підприємств, установ, організацій
 • 30 грн. – для студентів

Учнів закладів загальної середньої та середньої професійно-технічної освіти звільнено від сплати членських внесків.

Члени Товариства, які досягли видатних результатів в галузі географічної науки та практики, поширенні географічних знань, своєю багаторічною діяльністю зробили значний внесок у розвиток Товариства, його міжнародних зв’язків, можуть бути обрані Почесними членами Товариства.

Почесні члени Товариства обираються з’їздом Товариства за поданням Вченої ради Товариства.

Почесні члени Товариства запрошуються як почесні гості на конференції, засідання вчених рад та інші заходи, що здійснюються Товариством.