About the Society

здійснення та захист прав і свобод, суспільних інтересів його членів, сприяння організації, розвитку, підвищенню ефективності та координації географічних досліджень, використанню їх результатів для вирішення проблем соціально-економічного розвитку, оптимізації взаємодії суспільства і природи, геоекологічного просвітництва населення, інших проблем забезпечення сталого розвитку

 • реалізація особливого суспільного значення географії в утвердженні державності та забезпеченні територіальної цілісності України, формуванні громадянської позиції, патріотизму, високого рівня освіченості, культурного розвитку та духовності у суспільстві
 • сприяння організації, розвитку, підвищенню ефективності та координації географічних досліджень, використанню їх результатів у практиці соціально-економічного розвитку, при вирішенні господарських, геоекологічних та інших проблем в Україні
 • залучення членів Товариства до комплексного вивчення природи і суспільства, вирішення географічних наукових і практичних проблем їх взаємодії
 • сприяння підвищенню наукової обґрунтованості та здійсненню в державі заходів з оптимізації просторової організації суспільного життя, раціоналізації природокористування та охорони довкілля, розвитку географічного краєзнавства та туризму
 • сприяння організації та вдосконаленню викладання географічних дисциплін в системі дошкільної, позашкільної, початкової, базової та профільної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти
 • сприяння зміцненню та підвищенню ефективності міжнародних зв’язків географічних установ та організацій України, утвердженню авторитету української географії на міжнародному рівні
 • організація надання всебічної допомоги членам Товариства у підвищенні їх наукової та ділової кваліфікації, захист пріоритетності результатів їх досліджень

Чинна редакція Статуту Товариства затверджена ХІІ-м з’їздом Товариства 18 травня 2016 року (м. Вінниця)

Статут Товариства визначає:

 • правовий статус, мету, основні засади, завдання та напрями діяльності Товариства
 • права та обов’язки членів Товариства
 • структуру Товариства та його керівні органи
 • порядок утворення та діяльності відділів, відділень Товариства
 • органи ревізії в Товаристві та відділах (ревізійні комісії), порядок їх утворення та діяльності
 • кошти та майно Товариства, порядок їх формування, володіння, користування та розпорядження ними
 • порядок внесення змін до Статуту Товариства, припинення діяльності Товариства

Згідно зі Статутом Товариства до структури Товариства входять його відділи, які є місцевими осередками Товариства і утворюються за територіальною ознакою.
Відділи Товариства утворюються у Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, інших містах за наявності не менше двадцяти п’яти членів Товариства. За наявності меншої кількості членів Товариства у будь-якому населеному пункті в рамках відділу Президією його Вченої ради можуть створюватися відділення Товариства.
У разі відповідної реєстрації в установленому законом порядку відділи Товариства можуть діяти як відокремлені підрозділи Товариства зі статусом юридичної особи.
У своїй діяльності відділи Товариства керуються положенням, яке розробляється на основі Статуту Товариства, Примірним положенням про відділ Товариства, яке приймається загальними зборами (конференцією) відділу і затверджується Вченою радою Товариства.

 • Вінницький
 • Волинський
 • Дніпропетровський
 • Житомирський
 • Закарпатський
 • Івано-Франківський
 • Київський
 • Кіровоградський
 • Криворізький
 • Кам’янець-Подільський
 • Луганський
 • Львівський
 • Мелітопольський
 • Ніжинський
 • Новгород-Сіверський
 • Одеський
 • Олександрійський
 • Полтавський
 • Рівненський
 • Сумський
 • Тернопільський
 • Уманський
 • Харківський
 • Херсонський
 • Чернівецький
 • Чернігівський

Кримський відділ тимчасово припинив свою діяльність у зв’язку з анексією Криму та м. Севастополь Російською Федерацією.

Відповідно до Статуту Товариства для координації з відповідних напрямів діяльності Товариства Президією Вченої ради Товариства та президіями вчених рад відділів Товариства можуть утворюватися комісії, ради, комітети тощо. В рамках Товариства було утворено також Асоціацію геоморфологів України, Українську асоціацію ландшафтних екологів, Асоціацію вчителів географії.
У зв’язку з підготовкою до чергового з’їзду Товариства, розробленням пропозицій щодо перспектив розвитку географічної науки та освіти, відповідної подальшої діяльності Товариства правові засади діяльності, перелік та персональний склад комісій, рад, комітетів, асоціацій Товариства на даний час переглядаються.