Керівні органи управління та ревізії

вищий керівний орган Товариства, виключні повноваження якого визначено Статутом Товариства. З’їзди Товариства проводяться раз на чотири роки та скликаються Вченою радою Товариства

 • заслуховує звіт Президента про роботу Товариства та звіт Ревізійної комісії Товариства, підсумовує результати діяльності Товариства, визначає основні її напрями на наступний період
 • обговорює наукові доповіді та повідомлення з найбільш актуальних проблем географічної науки та пов’язаної з нею практики
 • затверджує Статут Товариства, вносить до нього зміни
 • обирає Президента, Вчену раду та Ревізійну комісію Товариства
 • обирає Почесних членів Товариства
 • розглядає скарги на рішення Вченої ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, за наявності підстав може прийняти рішення про їх скасування
 • встановлює розмір вступних та членських внесків членів Товариства
 • визначає порядок розпорядження коштами та майном Товариства
 • вирішує інші питання, винесені на його розгляд Вченою радою Товариства

З’їзди Товариства

I1964м. Київ
II1970м.Львів
III1975м.Харків
IV1980м.Луганськ
V1985м.Сімферополь
VI1990
м.Одеса
VII1995м.Київ
VIII2000м.Луцьк
IX2004м.Чернівці
X2008м.Київ
XI2013м.Дніпро – м.Київ
XII2016м.Вінниця
XIIIдата і місце проведення буде визначено додатково

Керівництво Товариством між з’їздами здійснюють Президент та Вчена рада Товариства, склад якої обирається з’їздом Товариства

Згідно зі Статутом Товариства Президент Товариства здійснює керівництво діяльністю Вченої ради Товариства та її Президії, представляє Товариство у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в установленому порядку згідно з рішеннями президії Вченої ради Товариства здійснює управління коштами та майном Товариства.

Рішенням Президії Вченої ради Товариства від 28 грудня 2020 року, схваленим Вченою радою Товариства 22 червня 2021 року, виконання обов’язків Президента Товариства до проведення чергового з’їзду Товариства покладено на віце-президента Товариства ОЛЕЩЕНКА В’ячеслава Івановича – кандидата географічних наук, доцента, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого юриста України.

Згідно зі Статутом Товариства Вчена рада:

 • організовує виконання рішень з’їздів Товариства, визначає за поданням її Президії необхідні для цього заходи
 • скликає з’їзди Товариства, визначає дату та місце їхнього проведення, встановлює норми представництва, створює відповідні оргкомітети
 • обирає віце-президентів, головного вченого секретаря та членів Президії Вченої ради Товариства
 • створює і ліквідовує відділи Товариства
 • заслуховує звіти про роботу Президії Вченої ради та відділів Товариства, розглядає скарги на рішення Президії Вченої ради та органів управління відділів Товариства, за наявності підстав може прийняти рішення про їх скасування
 • готує та подає з’їздові Товариства пропозиції щодо обрання Почесних членів Товариства та пропозиції з інших питань, вирішення яких віднесено до компетенції з’їзду Товариства
 • засновує медалі, премії, почесні грамоти Товариства та відзначає ними членів Товариства
 • у встановленому порядку висуває членів Товариства для відзначення державними нагородами, преміями, медалями, заснованими державними органами та громадськими організаціями, для присвоєння почесних звань, виборів до Національної академії наук України, інших академій наук
 • ухвалює рішення про проведення з’їздів, конференцій, семінарів та нарад з географічних питань
 • здійснює інші повноваження відповідно до рішень з’їзду Товариства та цього Статуту

Вчена рада Товариства обирається з’їздом Товариства таємним голосуванням терміном на чотири роки

Згідно зі Статутом Товариства, Президія Вченої ради Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, зокрема:

 • організовує виконання рішень з’їздів та Вченої ради Товариства
 • створює комітети та комісії для вивчення і підготовки пропозицій щодо вирішення питань статутної діяльності Товариства, координує та контролює їх діяльність
 • створює в установленому законодавством порядку для виконання статутних завдань Товариства юридичні особи (науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові товариства, підприємства), організовує експедиції, утворює тимчасові наукові колективи, діяльність яких відповідає меті Товариства та сприяє її досягненню, координує та контролює їх діяльність
 • координує діяльність відділів Товариства
 • затверджує нормативні документи Товариства з питань, не віднесених до компетенції інших органів управління Товариством
 • затверджує кошторис Товариства, розпоряджається в установленому порядку коштами та майном Товариства, звітує про свою діяльність перед Вченою радою Товариства
 • організовує видання друкованої продукції Товариства, роботу наукового архіву, бібліотеки Товариства, клубів, лекторіїв
 • затверджує відповідальних редакторів та редакційні колегії видань Товариства
 • представляє і захищає законні інтереси Товариства
 • затверджує штатний розпис, посадові обов’язки штатних працівників Товариства

До складу Президії Вченої ради Товариства входять Президент та віце-президенти Товариства, головний вчений секретар та члени Президії, обрані Вченою радою Товариства.
Кількість віце-президентів та членів Президії визначається Вченою радою Товариства.

Організацію поточної діяльності Президії Вченої ради забезпечує головний вчений секретар Товариства, повноваження якого визначаються Президією Вченої ради Товариства.
Нині поточну діяльність Президії Вченої ради забезпечує вчений секретар Товариства УДОВИЧЕНКО Вікторія Віталіївна – доцент кафедри географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, доцент.

Органами ревізії Товариства є ревізійні комісії, які обираються таємним голосуванням відповідно з’їздом Товариства, а також загальними зборами відділів терміном на чотири роки.
Ревізійні комісії звітують про свою діяльність відповідно перед з’їздом Товариства або загальними зборами відділів Товариства.
Ревізійна комісія Товариства надає методичну допомогу ревізійним комісіям відділів Товариства та координує їх діяльність.
Ревізійні комісії про результати своїх перевірок інформують відповідні керівні органи Товариства та його відділів, які зобов’язані їх розглянути і невідкладно вжити заходи для ліквідації виявлених недоліків.
Члени ревізійних комісій не можуть бути членами відповідних керівних органів у Товаристві або їх штатними працівниками, вони можуть брати участь у засіданнях відповідних керівних органів Товариства з правом дорадчого голосу.